Tekniklaget Allmänna villkor för produkter och tjänster.
Ikraftträdande 2016-01-01 – Vers. 2.1

1. Villkor
1.1 Parter och tjänster
Tekniklaget AB, Tekniklaget Försäljning AB samt dess varumärken (”Tekniklaget”) tillhandahåller produkter och tjänster inom, elektronik, säkerhet, brand AV och IT (”Tjänsterna”). Tjänsterna säljs genom att kunden tecknar ett avtal med Tekniklaget (”Avtalet”). Avtalet ger kunden nyttjanderätt till Tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse. Dessa Allmänna villkor gäller för Tekniklagets tillhandahållande av Tjänsterna till kunden. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.
1.2. Avtalstid
Avtalet löper i första hand enligt det avtal parterna skrivit i annat fall årsvis och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast två (2) månader före avtalstidens utgång.
2. Abonnemangsavgift
I de fall avtalet omfattas av en tjänst/ett abonnemang faktureras abonnemangsavgiften för hela avtalstiden efter slutet avtal och enligt Tekniklagets vid var tid gällande prislista. Faktureringsavgift om 55 kr tillkommer. Alla priser är inklusive moms. Återbetalning av abonnemangsavgift sker ej under löpande abonnemangsperiod. Prislistan revideras en gång per år. Tekniklaget förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift. Kunden kan även betala månadsvis mot extra kostnad.
3. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
3.1. Betalning sker mot faktura.
Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Tekniklagets bankkonto senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Tekniklaget äger vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enligt gällande lag.
3.2. Särskilda betalningsvillkor för e-handel.
Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via någon av Tekniklagets hemsidor.
3.3 Bank/Kreditkort
Med hjälp av VISA eller Mastercard kan kortköp genomföras tryggt och enkelt på våra hemsidor. Fyll i kortnummer samt giltighetstiden som står på kortets framsida. Därefter fylls verifieringskoden (CVC2) i. Koden finns på kortets baksida (de tre sista siffrorna).
Alla uppgifter hanteras med ett säkert och globalt krypteringssystem framtaget av VISA och Mastercard som gör att ingen obehörig kan se kortuppgifterna. Kontroll av kortet kommer att göras av samarbetspartnern DIBS (f.d. Debitech AB) som kontrollerar att kortet är giltigt och att beloppet finns tillgängligt. DIBS uppfyller kraven på PCI DSS. Beställningen är genomförd när de allmänna villkoren accepterats och köpet har godkänts. I samband med detta skickas automatiskt en mejlbekräftelse ev innehållande personliga inloggningsuppgifter till tjänsten om du valt detta/en sådan tjänst. Tekniklaget erbjuder kortbetalning för kunder i Swedbank, Svenska Handelsbanken, SEB och Nordea. Vi tar inte emot American Express, Diners eller utländska kreditkort.
3.4 Finansbolag
Tekniklaget erbjuder delbetalningar i olika former via våra samarbetspartners. Här gäller även våra samarbetspartners villkor.
4. Leverans
Leverans sker genom att kunden får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av Tekniklaget och får därmed tillgång till beställda Tjänster. I Det fall varan eller tjänsten är av fysisk karaktär hämtar kunden varan i någon av Tekniklagets butiker/kontor. Installation och/eller leverans kan ingå i vissa fall och under vissa kampanjperioder, detta framgår i så fall av avtalet som tecknats mellan parterna.
5. Återbetalning
Återbetalning till kunden sker senast inom 30 dagar i det fall kunden på riktiga grunder häver köpet.
6. Ångerrätt
6.1 Ångerrätt för produkt och tjänst
Du har rätt att frånträda ingånget avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks. Vill du utöva ångerrätten ska du till Stopplarm/Tekniklaget skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Du kan använda Konsumentverkets mall som finns att hämta på www.konsumentverket.se, men du måste inte använda den. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid måste ditt brev eller e-post vara oss tillhanda innan ångerfristen gått ut.
När vi mottagit din ångerblankett återkopplar vi till dig inom 5 arbetsdagar med ett svar om din begäran om återköp/ånger godkännes eller ej enligt dessa villkor samt våra allmänna villkor.
6.2 Återlämnande
När vi godkänt ditt återköp/ånger skall du skyndsamt återlämna varan. Varan skall återsändas/återlämnas till oss senast inom 5 dagar från det att vi godkänt ditt återköp. Du står själv för eventuella kostnader återlämnandet medför. Önskar du hjälp med hämtning kontaktar du vår kundservice.
6.3 Återbetalning
Har du förskottsbetalat din vara kommer vi att återbetala till dig inom 14 dagar från det att ditt återköp/ånger blivit godkänt av oss. Vi återbetalar ej fraktkostnader då detta är ett tillval som du själv har möjlighet att välja till under dessa förutsättningar. Vi återbetalar ej tjänster/använda tjänster.
6.4 När ångerrätten inte gäller
Så snart installation/montering har skett eller om du packat upp din vara och börjat använda den gäller ej ångerrätten. Du kan ej heller lämna tillbaka en produkt utan originalemballage med komplett innehåll. Om inte varan, emballaget och dess innehåll är i totalt nyskick gäller ej ångerrätt.
Om du köpt en tjänst av oss och bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet, detta under förutsättning att din ångerrätt godkänts i övrigt. Har du godkänt/bokat installation av en inhandlad produkt/tjänst eller om installation skett redan under ångerfristen gäller ej ångerrätt.

6.5 Adress och kontaktuppgifter
Skicka din ångerblankett till;
Tekniklaget
Järngatan 10
432 32  VARBERG
Telefonnummer: 0345-51 51 51
E-postadress: kundservice@tekniklaget.se
7. Reklamation
Konsument har rätt att reklamera Tjänsterna om dess egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av svensk lag. Tekniklaget följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrivna rekommendationer. Önskar konsument använda sin reklamationsrätt kontaktas Kundtjänst via e-post, kundservice@Tekniklaget.se, det går också bra att skicka brev, med nödvändig information såsom kontaktuppgifter och information om tjänsten. Se även våra övriga villkor gällande ångerrätt i villkoren ”Information om ångerrätt”
8. Underhåll
Tekniklaget förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet i Tjänsterna. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Tekniklagets Tjänster sker löpande.
9. Överlåtelse av abonnemang
Abonnemang får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Tekniklaget.
10. Avstängning av abonnemang
Tekniklaget förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva Avtalet utan återbetalningsskyldighet om kunden nyttjar Tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Tekniklaget har även rätt att stänga av ett abonnemang och häva Avtalet om kunden inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.
11. Minderåriga
För försäljning till minderåriga kräver vi målsmans godkännande.
12. Personuppgifter
Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Tekniklaget AB i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Tekniklaget AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, personnummer och organisationsnummer. Tekniklaget kan komma att lämna ut personuppgifter till Svea Ekonomi AB samt övriga samarbetspartners. Den Registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Tekniklaget har rätt att sälja uppgifter vidare till Tredje part. Kund ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.
13. Ansvarsbegränsning
Tekniklaget ansvarar ej för hur kunden använder eller tillämpar de beställda Tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för kundens tillämpning eller användning. Tekniklaget ansvarar inte för eventuella ändringar/modifieringar som kunden gör i samband med de beställda Tjänsternas nyttjande. Tekniklaget ansvarar ej för påstådd eller inträffad skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt beror på eller påstås bero på innehållet i Tekniklagets Tjänster. Tekniklaget ansvarar ej för eventuell förlust av data hos kunden vid användande av Tekniklagets Tjänster.
14. Immateriella rättigheter och nyttjanderätt
Tekniklaget, eller dess licensgivare, äger samtliga immateriella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket Tekniklaget och andra varumärken eller produktnamn Tekniklaget från tid till annan kan komma att använda i av Tekniklaget tillhandahållna dokument/tjänster, utrustning, programvara, manualer eller annan information. Kunden erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet.
15. Teknisk standard
Tekniklaget ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i kundens operativsystem och datormiljö. Det åligger kunden att förvissa sig om att kunden har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. Tekniklagets Tjänster förutsätter att Kunden har erforderlig teknisk standard.
16. Force majeure
Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.
17. Kundtjänst
Tekniklagets kundtjänst tillhandahåller support under helgfri måndag till torsdag mellan 10-16 samt fredagar mellan 10-14 (lunchstängt 12:30-13:30) på normal kontorstid. Helger har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna samt avtalssupport och beställningar.
18. Övrigt
Vid motstridigheter mellan Avtalet och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i IT-företagens Allmänna bestämmelser.
19. Tillämplig lag och tvist
Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Varbergs tingsrätt som förstainstans.